Algemene Voorwaarden Aafkon O&O

Deel 1 Algemene voorwaarden

1.1 Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: degene die met ondernemer (al dan niet rechtstreeks) een Overeenkomst heeft afgesloten;

Content:  werken of andere informatie (niet zijnde Programmatuur) in welke vorm dan ook uitgegeven en/of ter beschikking gesteld door Ondernemer

Diensten: werkzaamheden die ondernemer in opdracht/ten behoeve van Afnemer verricht, zoals onder meer advisering, opleiding, ondersteuning, het ontwerpen ontwikkelen of implementeren van Programmatuur of informatiesystemen of Online-beschikbaatstelling van Producten;

Folioproduct: een onderling samenhangende hoeveelheid content;

Gelicentieerde Gebruiker: de natuurlijke persoon die hetzij zelf de Afnemer is hetzij werkzaam is in of een opleiding volgt bij de Instelling van de Afnemer, en die blijkens de Overeenkomst en blijkens deze algemene voorwaarden het recht heeft Programmatuur te gebruiken;

Instelling: een organisatie of groep van organisaties waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk bestaan uit het geven van onderwijs of een of meer opleidingen;

Ondernemer: Aafkon O&O, gevestigd te Maarssen, Hondiusstraat 30, 3602 PJ Maarssen, website www.dwvdo.nl, telefoonnummer 0346215630, e-mailadres info@dwvdo.nl, KvK-nummer 59510749, Btw-identificatienummer NL853532564B01.

Online-ter beschikkingstelling: het door Ondernemer aan Afnemer bieden van toegang tot een Product of Productbeschrijving via een elektronisch communicatienetwerk;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Ondernemer en Afnemer waarbij Ondernemer zich verplicht aan Afnemer een of meer Producten of Diensten te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;

Product: een Folioproduct, Programmatuur of enige zaak, alsmede combinaties daarvan, die door Ondernemer aan Afnemer wordt geleverd. Indien een Product bestaat uit een combinatie van Folioproduct en/of Programmatuur zijn op dat Product de desbetreffende bepalingen uit deze algemene voorwaarden naast elkaar van toepassing;

Productbeschrijving: elke beschrijving of andere informatie in schriftelijke vorm omtrent de inhoud, functionaliteit en gebruiksmogelijkheden die door Ondernemer bij of in verband met een Product wordt verschaft, hetzij door Verzending hetzij door Online-terbeschikkingstelling;

Programmatuur: computerprogramma die door Ondernemer aan Afnemer wordt geleverd of voor gebruik beschikbaar wordt gesteld;

Verzending: het door Ondernemer aan Afnemer toezenden van een Product in fysieke vorm of via een elektronisch communicatienetwerk.

1.2 Toepasselijkheid

1.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ondernemer en op elke Overeenkomst. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede begrepen algemene (inkoop) voorwaarden van Afnemer – maken uitdrukkelijk geen deel uit van de Overeenkomst en binden derhalve Ondernemer niet, tenzij Ondernemer die uitdrukkelijk heeft aanvaard.

1.2.2 Aanvaarding van een afwijking van deze algemene voorwaarden ten nadele van Ondernemer is voor Ondernemer slechts bindend voor die ene specifieke transactie. Zoals al bepaald bij het daarnaast overeengekomen contract met Afnemer.

1.2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de rechter nietig geacht zal worden dan wel anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

1.2.4 Indien en voor zover de Overeenkomst een koop op afstand is als bedoeld in artikel 7:46a e.v. B.W. is het recht op ontbinding van de koop zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen als bedoeld in artikel 7:46d BW, uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Offertes

1.3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Ondernemer waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.

1.3.2 Acceptatie van een niet-vrijblijvend aanbod bindt Ondernemer slechts indien de acceptatie Ondernemer heeft bereikt binnen tien dagen na het aanbod.

1.3.3 Ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien tussen de datum van de offerte en de datum van levering een tijdspanne is gelegen van meer dan zes maanden, een verhoging van kostprijsfactoren als lonen en materialen volledig door te berekenen aan Afnemer. Dit is eveneens van toepassing op zgn. repetitie-orders welke niet zijn uitgevoerd binnen zes maanden na het verstrekken van de eerste opdracht.

1.4 Levering

1.4.1 Een door Ondernemer opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, doch is voor hem niet bindend. Overschrijding door Ondernemer van een overeengekomen levertijd ontslaat Afnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Evenmin heeft de Afnemer alsdan recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Leverancier mag in gedeelten leveren. Indien Ondernemer door overmacht niet kan leveren is Ondernemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder daarbij tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden te zijn. Onder overmacht bij Ondernemer wordt tevens verstaan het in gebreke blijven van leveranciers van Ondernemer, alsmede de situatie dat een Folioproduct is uitverkocht en herdruk niet plaats vindt.

1.4.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van Producten franco huis.

1.4.3 Afnemer is verplicht Producten die blijkens de Overeenkomst door Verzending worden geleverd direct in ontvangst te nemen. Producten die blijkens de Overeenkomst door Verzending worden geleverd zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering (dan wel, indien Afnemer de Producten niet in ontvangst neemt, vanaf het moment van aanbieding) aan Afnemer volledig voor diens rekening en risico.

1.4.4 Door Ondernemer geleverde Producten en/of resultaten van Diensten dienen terstond na levering door Afnemer gecontroleerd te worden. Eventuele gebreken of tekorten dient Afnemer Ondernemer te melden binnen vijf werkdagen na levering dan wel, indien deze redelijkerwijs niet konden worden ontdekt, binnen vijf dagen na ontdekking, een en ander op straffe van verlies van iedere aanspraak wegens bedoelde gebreken of tekorten.

1.4.5 Ondernemer behoudt zich het eigendom voor van alle aan Afnemer geleverde Producten en overige zaken zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens Ondernemer uit hoofde van enige Overeenkomst, daaronder begrepen verplichtingen van Afnemer wegens tekortschieten in de nakoming van enige Overeenkomst. Afnemer verplicht zich om ten behoeve van de nakoming van de bedoelde verplichtingen op eerste verzoek van Ondernemer een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in dit artikel bedoelde zaken voor zover het eigendomsvoorbehoud van Ondernemer op deze zaken mocht blijken te zijn tenietgegaan, dan wel om anderszins zekerheid ten behoeve van de Ondernemer te verstrekken.

1.4.6 Ondernemer is niet gehouden een retourzending van Afnemer te accepteren, tenzij hij daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

1.5 Prijzen

1.5.1 Levering van Producten en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Ondernemer gehanteerde prijzen en tarieven.

1.5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door Ondernemer gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten.

1.5.3 Ondernemer behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Ondernemer worden ingevoerd.

Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal Ondernemer deze voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren aan Afnemer berichten en indien Afnemer zich met de verhoging niet kan verenigen is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Ondernemer. Indien Ondernemer een dergelijke mededeling niet heeft ontvangen binnen dertig dagen na kennisgeving van de verhoging wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de verhoging.

1.6. Facturering, betaling

1.6.1 Ondernemer factureert een Product bij of na de Verzending of Online-terbeschikkingstelling van het Product c.q. het eerste gedeelte daarvan. Ondernemer factureert Diensten bij aanvang van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met Afnemer overeengekomen.

1.6.2 Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door Ondernemer aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ondernemer heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, ondanks eventuele afwijkende aanduiding door Afnemer.

1.6.3 De betalingstermijn als bedoeld in artikel 1.6.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Ondernemer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand (waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt). Indien Afnemer in gebreke blijft de vordering te voldoen kan de vordering ter incasso uit handen gegeven worden, in welk geval Afnemer tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het uitstaande bedrag en van de eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van Ondernemer vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

1.6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemer is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Ondernemer op te schorten of te verrekenen met enige vordering van Afnemer op Ondernemer uit welken hoofde dan ook.

1.6.5 In geval van niet- of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet- of niet-behoorlijke nakoming van enige andere op Afnemer rustende verplichting is Ondernemer gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties en/of verrichting van Dienste te staken, onverminderd het recht van Ondernemer om van Afnemer nakoming te verlangen en/of vergoeding van de door de niet-nakoming geleden schade te vorderen.

1.7 Gebruiksrecht Programmatuur

1.7.1 Indien en voor zover het Product bestaat uit Programmatuur, verleent ondernemer aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de Programmatuur. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het Afnemer niet toegestaan de Programmatuur op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.

1.7.2 Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de navolgende handelingen:

a. indien de Programmatuur door Verzending werd geleverd: het gebruik van de Programmatuur als    volgt:
(i) indien Afnemer een natuurlijk persoon is: het gebruik op ten hoogste één computer van Afnemer;
(ii) indien Afnemer een Instelling is: het gebruik op een computer (server) van Afnemer teneinde deze   beschikbaar te maken voor gebruik door Gelicentieerde Gebruikers;
b. het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van de Programmatuur conform de Productbeschrijving;

1.7.3 Indien Afnemer een natuurlijke persoon is, mag het gebruiksrecht van Afnemer voor de Programmatuur slechts worden uitgeoefend door Afnemer persoonlijk.

Indien Afnemer een Instelling is, mag het gebruiksrecht van Afnemer voor de Programmatuur slechts worden uitgeoefend door Gelicentieerde Gebruikers. Als Gelicentieerde Gebruikers worden uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in of een opleiding volgen bij de Instelling van Afnemer en ten aanzien van wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de Overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van de Programmatuur; indien zulks niet in de Overeenkomst is bepaald of daaruit ondubbelzinnig voortvloeit, mag de Programmatuur slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon en slechts op één computer. De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht in het kader van de eigen normale activiteiten van de Instelling, en voor iedere Gelicentieerde Gebruiker uitsluitend ter uitvoering van de normale taken in het kader van de desbetreffende opleiding van de Instelling.

1.7.4 Indien en zodra de Programmatuur is gebruikt door meer of andere personen of op meer of andere apparatuur en/of infrastructuur dan hierboven bedoeld, is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door Ondernemer gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd het recht van Ondernemer tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor de Programmatuur geldende vergoeding.

1.7.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7.2 resp. 1.7.3, is het Afnemer niet toegestaan de Programmatuur geheel of gedeeltelijk af te geven of ter inzage te geven aan derden, of deze te integreren in of samen te voegen met programmatuur van derden of van Afnemer zelf, of om deze te gebruiken voor gegevensverwerking voor derden, behoudens voor zover Afnemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Ondernemer.

1.8 Helpdesk

Indien en voor zover het Product bestaat uit Programmatuur en het product door Online-terbeschikkingstelling wordt geleverd, zal Ondernemer zich ervoor inspannen dat Afnemer gedurende vierentwintig uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het Product. Indien het product niet functioneert conform de Productbeschrijving, kan Afnemer zich gedurende de normale werktijden van Ondernemer telefonisch of per e-mail wenden tot de door Ondernemer (dan wel namens hem tot een derde) instandgehouden helpdesk. Ondernemer zal zich inspannen de vragen van Afnemer ter zake te (doen) beantwoorden.

Buiten het bovenstaande heeft Afnemer geen recht op enige service, ondersteuning of probleemoplossing met betrekking tot de Programmatuur, tenzij daarover in de Overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk afspraken zijn gemaakt.

1.9 Installatie, beveiliging

1.9.1 Indien en voor zover het Product bestaat uit Programmatuur dient Afnemer, tenzij anders overeengekomen, zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, (aanvullende) programmatuur en communicatiefaciliteiten die voor een goed gebruik van het Product zijn vereist, en voor de installatie en implementatie van het Product op zijn systeem, met inachtneming door Ondernemer verstrekte Productbeschrijving en overige aanwijzingen. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gevolg is van een onjuiste installatie of implementatie door Afnemer.

Indien voor het gebruik van het Product, of anderszins bij de uitvoering van de Overeenkomst, gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Afnemer verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen.

Ondernemer is terzake nimmer aansprakelijk en Afnemer vrijwaart Ondernemer voor alle claims terzake, ook indien Afnemer het beveiligings- en beschermingsniveau op aanwijzing van Ondernemer heeft aangepast.

1.9.2 Indien en voor zover het Product bestaat uit Programmatuur is Afnemer verplicht het Product alsmede de eventuele gegevensdragers waarop het is vastgelegd zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de door Ondernemer verstrekte Productbeschrijving en instructies.

Indien Afnemer een Instelling is zal hij aan Ondernemer en door Ondernemer daartoe aangewezen derden te allen tijde toegang verlenen tot de ruimten van Afnemer waar zich het Product bevindt en waar dit wordt gebruikt, teneinde te kunnen vaststellen of het gebruik plaats vindt binnen de kaders van het daarvoor geldende gebruiksrecht en ook overigens de juiste naleving door Afnemer van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden te kunnen controleren.

1.10 Intellectuele eigendom

1.10.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, terzake van door Ondernemer aan Afnemer geleverde Producten en Diensten komen uitsluitend toe aan Ondernemer of aan licentiegevers van Ondernemer.

1.10.2 Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op de rechten van Ondernemer als bedoeld in artikel 1.10.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer enige door Ondernemer aan Afnemer geleverde Content en/of Product en/of resultaat van door Ondernemer geleverde Diensten, buiten de kaders van het krachtens deze voorwaarden geldende gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

1.10.3 Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 1.10.1 bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan Ondernemer te melden.  Indien Ondernemer naar aanleiding van een dergelijke melding tegen een dergelijke inbreuk optreedt zal Afnemer daarvan op kosten van Ondernemer alle door Ondernemer gevraagde medewerking verlenen.

1.10.4 Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op een Product en/of aan Afnemer in het kader van geleverde Diensten door Ondernemer ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 1.10.1 of aanduiding van titels, indien het Product is voorzien van merken of handelsnamen van Ondernemer te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

Indien het Product is voorzien van technische beveiligingen is het Afnemer niet toegestaan deze te verwijderen of omzeilen.

1.11 Persoonsgegevens

1.11.1 Afnemer stemt ermee in dat (persoons-)gegevens die hij aan Ondernemer heeft verstrekt door Ondernemer worden gebruikt om hem via telecommunicatie of andere middelen te informeren over Producten en Diensten. Afnemer heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie. Ondernemer kan (persoons)gegevens in verband met het gebruik dat Afnemer en/of aan zijn Instelling studerende personen maken van Producten die worden geleverd door Online-terbeschikkingstelling tevens gebruiken om na te gaan of Afnemer zijn verplichtingen onder de Overeenkomst nakomt.

1.11.2 Ondernemer kan, indien levering van Producten of Diensten tevens de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan Afnemer richtlijnen opleggen in verband met de bescherming van die persoonsgegevens. Afnemer zal deze richtlijnen steeds stipt naleven.

Afnemer is verplicht betrokkenen omtrent wie hij in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst van Ondernemer persoonsgegevens ontvangt en verwerkt, daarvan in kennis te stellen alsmede van de doelen van deze verwerking en van de in artikel 1.11.1 bedoelde mogelijkheid van bezwaar.

1.11.3 Afnemer vrijwaart Ondernemer voor alle aanspraken van derden jegens Ondernemer welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door Afnemer van het bepaald in dit artikel.

1.12 Aansprakelijkheid

1.12.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Ondernemer geleverde Content, Producten en Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Ondernemer, auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten en personen die de Diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Ondernemer aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 1.12 blijkt.

1.12.2 De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een Product of Dienst geeft Afnemer nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens Ondernemer.

1.12.3 De totale aansprakelijkheid van Ondernemer wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig Product of enige Dienst is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat product of die Dienst bedongen prijs (excl. omzetbelasting). In geen geval zal de totale vergoeding aan Afnemer voor schade echter meer bedragen dan € 20.000,= (twintigduizend euro).

Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Ondernemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

1.12.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 1.12.3 geldt voor de navolgende Producten de navolgende regeling:

 1. voor Folioproducten is Ondernemer in geval van een gebrek in dat Product slechts gehouden, zulks ter keuze van Ondernemer, het desbetreffende Product opnieuw te leveren dan wel de van Afnemer ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan Ondernemer. Ondernemer is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht;
 2. voor Programmatuur is Ondernemer in geval van een gebrek in het Product slechts gehouden, zulks ter keuze van Ondernemer, tot het bepaalde in artikel 1.8 (Helpdesk) dan wel om het desbetreffende Product opnieuw te leveren dan wel de van Afnemer voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan Ondernemer. Ondernemer is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht;
 3. voor alle Producten geldt dat Ondernemer, indien ten aanzien van dat Product in rechte is vastgelegd dat het aanbieden of het gebruik daarvan in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, slechts gehouden is, zulks ter keuze van Ondernemer, zich in te spannen om te zorgen, eventueel door levering van een gewijzigde versie van het Product, dat Afnemer daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het Product, dan wel de van Afnemer voor dit Product ontvangen vergoeding terg te betalen na retournering van het Product aan Ondernemer. Ondernemer is in dit verband niet tot enige schadevergoeding verplicht.

Het bepaalde in artikel 1.12.3 is tussen partijen slechts van toepassing indien en voor zover een beroep van Ondernemer op de in dit artikel 1.12.4 bedoelde regeling in rechte niet wordt gehonoreerd.

1.12.5 De totale aansprakelijkheid van Ondernemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen beloopt maximaal het bedrag dat onder de verzekering van Ondernemer wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan € 1.000.000,= (één miljoen euro).

1.12.6 Aansprakelijkheid van Ondernemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 1.12.3 en 1.12.5 is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.12.7 Buiten de in artikel 1.12.3 t/m 1.12.5 genoemde gevallen rust op Ondernemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 1.12.3 en 1.12.5 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ondernemer.

1.12.8 Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door Ondernemer in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen nadat Afnemer Ondernemer deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Ondernemer ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde ondernemer in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

1.13 Duur, beëindiging van de Overeenkomst

1.13.1 Indien en voor zover de Overeenkomst een abonnement is of anderszins strekt tot een periodieke betalingsverplichting voor Afnemer, wordt zij aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij schriftelijk een langere duur is overeen gekomen.

1.13.2  Ondernemer heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien:

 • Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 • Afnemer een Product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dat Product heeft geschonden;
 • aan Afnemer (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement of schuldsanering wordt verklaard;
 • Afnemer een Instelling is en zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer aan een derde overdraagt.

Ondernemer is wegens deze beëindiging van de Overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Ondernemer op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Ondernemer overigens terzake toekomende rechten.

1.13.3 Indien de Overeenkomst mede betrekking heeft op Programmatuur dient Afnemer in alle gevallen van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst alle in zijn bezit zijnde exemplaren van producten binnen vijf werkdagen na beëindiging of ontbinding aan Ondernemer ter hand te stellen en alle verveelvoudigingen van het Product in computersystemen van Afnemer en van Gelicentieerde Gebruikers definitief daaruit te verwijderen.

1.14 Overig

1.14.1 Indien Ondernemer zijn onderneming en/of titels, Producten of Diensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde, treedt de derde ten aanzien van de desbetreffende contracten geheel in plaats van Ondernemer en geeft Afnemer voor die contractoverneming bij voorbaat zijn toestemming.

1.14.2 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

1.14.3 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Ondernemer.

 1. Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten via Overeenkomst Op Afstand (Webshop)

Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel en uitsluitend van toepassing op verkoop en levering via Overeenkomst Op Afstand (Webshop)

2.1 Definities bij Overeenkomst Op Afstand

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst Op Afstand aangaat met Ondernemer;

Duurzame gegevensdrager: middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst Op Afstand;

Overeenkomst Op Afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2.2 Toepasselijkheid bij Overeenkomst Op Afstand

2.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst Op Afstand tussen Ondernemer en Consument.

2.2.2 Voordat de Overeenkomst Op Afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst Op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.2.3 Indien de Overeenkomst Op Afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst Op Afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst Op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.3 Het aanbod bij Overeenkomst Op Afstand

2.3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

2.3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de Overeenkomst OP Afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst Op Afstand;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;
 • de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst Op Afstand, de door hem in het kader van de Overeenkomst Op Afstand verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de gedragscodes waaraan Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en ??????

2.4 De Overeenkomst Op Afstand

2.4.1 De Overeenkomst Op Afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2.4.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.4.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.4.3 Indien de Overeenkomst Op Afstand elektronisch tot stand komt, treft Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.4.4 Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst Op Afstand. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst Op Afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.4.5 Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, doen toekomen:

 1. naast het bezoekadres van de vestiging van Ondernemer tevens het emailadres waar de Consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 2.3.3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst op Afstand.

2.5 Herroepingsrecht bij levering van Producten bij Overeenkomst Op Afstand

2.5.1 Bij de aankoop van Producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst Op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.5.2 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

2.6 Kosten in geval van herroeping bij Overeenkomst Op Afstand

2.6.1 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.6.2 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen na ontvangst van de terugzending of herroeping. Deze betaling zal uiterlijk binnen 30 dagen plaatsvinden.

2.7 Uitsluiting herroepingsrecht bij Overeenkomst Op Afstand

2.7.1 Ondernemer sluit het herroepingsrecht van de Consument uit voor zover voorzien in artikel 2.7.2.

2.7.2 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:

 1. producten en/of diensten die door Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 2. producten en/of diensten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. digitale toegangscodes;
 4. producten en/of diensten die duidelijk door de Consument al in gebruik genomen zijn of waarvan de verzegeling is verbroken.

2.8 De prijs bij Overeenkomst Op Afstand

2.8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.8.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst Op Afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

2.8.3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst Op Afstand zijn alleen toegestaan indien Ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

2.8.4 De Consument heeft het recht om in het geval zich een prijsverhoging overeenkomstig het bepaalde in de hiervoor genoemde leden 2.8.2 en 2.8.3 voordoet de Overeenkomst Op Afstand op te zeggen met ingang van de kalenderdag waarop de prijsverhoging ingaat.

2.8.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2.9 Conformiteit en Garantie bij Overeenkomst Op Afstand

2.9.1 Ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst Op Afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst Op Afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.9.2 Een door Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke

rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst  Op Afstand tegenover Ondernemer kan doen gelden.

2.10 Levering en uitvoering bij Overeenkomst Op Afstand

2.10.1 Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

2.10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst Op Afstand zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

2.10.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ondernemer het bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen na ontvangst van de terugzending of herroeping. Deze terugbetaling zal uiterlijk binnen 30 dagen plaatsvinden.

2.10.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Ondernemer.

2.10.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.11 Betaling bij Overeenkomst Op Afstand

2.11.1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 2.5.1. In geval van een Overeenkomst Op Afstand tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Consument de bevestiging van de Overeenkomst Op Afstand heeft ontvangen.

2.11.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ondernemer te melden.

2.11.3 In geval van wanbetaling van de Consument heeft Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

2.12 Klachtenregeling bij Overeenkomst Op Afstand

2.12.1 Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.12.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst Op Afstand moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

2.12.3 Bij Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2.12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

2.13 Geschillen bij Overeenkomst Op Afstand

2.13.1 Op Overeenkomsten Op Afstand tussen Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2.14 Aanvullende of afwijkende bepalingen bij Overeenkomst Op Afstand

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 60713682.

0